วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ASEAN with THAI TEENAGER


Welcome to our BLOCK
we're proud to present
‘ASEAN with THAI TEENAGER’It can be your GUIDE
  lead you to 
‘THE ASEAN World’ kaNlayaKORN 
prApHaraT 
Phat’Wan

Connect us : www.facebook.com/kanlayakorn.prapharat
 www.facebook.com/klongtoeyz

Marguerite


une marguerite (มาร์เกอริต) - ดอกมาร์กาเร็ต เป็นดอกไม้ป่าสีขาว
ที่ประดับท้องทุ่งเหมือนดอก coguelicots